Neem contact op

Kuat VIPs BV is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Inleiding

We vinden uw privacy erg belangrijk. Dit betekent dat wij vertrouwelijk, zorgvuldig en volgens de geldende privacywetgeving omgaan met de gegevens die wij van u mogen ontvangen en verwerken. In deze privacyverklaring lichten wij toe hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verwerken van (potentiële) VIPs voor onze opdrachtgevers in het kader van werving en selectie.
 
Met verwerken worden alle handelingen bedoeld die een organisatie kan uitvoeren met persoonsgegevens zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen en gebruiken van persoonspersoonsgegevens. Deze handelingen worden veelal verkregen via de website, per mail, whatsapp, telefonisch of in een persoonlijk gesprek, waarna deze gegevens worden opgenomen in de database van Kuat VIPs.

 

Verantwoordelijkheid van verwerken van persoonsgegevens

Kuat VIPs spant zich tot het uiterste in om passende organisatorische en technische maatregelen te nemen om uwpersoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. Werknemers van Kuat VIPs die toegang hebben tot uw persoonsgegevens, zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kuat VIPs verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken in princiep geen aanvullende persoonsgegevens/gevoelige gegevens. Bijvoorbeeld over gezondheid, religie en strafrechtelijk verleden. Indien u dit wel van ons vraagt, verwerken we zit alleen als hier een duidelijk doel voor is. Dit zal dus ten alle tijde in overleg met kandidaat zijn.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Kuat VIPs verwerkt uw persoonsgegevens (zelf aangeleverd door de VIP of verkregen middels ‘sourcen’) voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om te bepalen of u als kandidaat in aanmerking komt voor een functie bij één van de opdrachtgevers;
Het werving- en selectieproces bestaat onder andere uit onderstaande verwerkingsdoeleinden:
– het beoordelen van de geschiktheid van de VIP voor een bepaalde functie;
– ‘sourcen’ van potentiële VIPs;
– correspondentie met u als VIP;
– het afnemen van assessments (indien van toepassing);
– contact opnemen met opgegeven referenten / opleidingsinstituten (indien van toepassing);
– de registratie, behandeling en afhandeling van uw sollicitatie;
– om te beoordelen of u mogelijk in aanmerking komt voor een andere functie bij één van de opdrachtgevers van Kuat VIPs dan diegene waarop u heeft gesolliciteerd;
– analyse en rapportages over bijvoorbeeld het aantal vacatures, aantal sollicitanten en snelheid van invulling van vacatures.
Indien uw sollicitatie leidt tot een dienstverband bij de opdrachtgever dan worden de verkregen persoonsgegevens verwerkt voor het aangaan van de arbeidsovereenkomst.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Kuat VIPs bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

– Indien uw sollicitatie niet leidt tot een arbeidsovereenkomst dan verwijderen wij uw persoonsgegevens uiterlijk één maand na het beëindigen van de sollicitatieprocedure. Dit gaat om alle sollicitatiegegevens zoals uw sollicitatiebrief, cv, en eventuele screening- en of assessmentgegevens.
– Wanneer uw sollicitatie tot een arbeidsovereenkomst leidt met een opdrachtgever van Kuat VIPs, dan verwijderen wij uw persoonsgegevens uiterlijk één maand na indiensttreding. Dit gaat om alle sollicitatiegegevens zoals uw sollicitatiebrief, cv, en eventuele screening- en of assessment gegevens.
– Heeft u toestemming gegeven voor het bewaren van uw gegevens voor eventuele toekomstige vacatures dan bewaren wij deze voor maximaal twaalf maanden. Als wij uw persoonsgegevens na de twaalf maanden toch langer willen bewaren dan zullen wij vragen opnieuw toestemming vragen om dit termijn nogmaals te verlengen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Uw persoonsgegevens worden gedeeld met de opdrachtgever waarvoor wij de werving en selectieprocedure uitvoeren. Kuat VIPs verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Daarnaast is het mogelijk dat Kuat VIPs uw persoonsgegevens deelt in de volgende situaties:
– Indien Kuat VIPs hier wettelijk toe verplicht is.
– In het kader van een juridisch geschil kunnen wij uw persoonsgegevens delen aan een advocaat of juridisch adviseur.
– Indien dit nodig is om onszelf of onze gebruikers te beschermen tegen frauduleus, beledigend, ongepast of onwettig gebruik van de websites en contactmogelijkheden.
– Indien de Autoriteit Persoonsgegevens hierom verzoekt.
– Intern worden uw persoonsgegevens alleen gebruikt door medewerkers die deze persoonsgegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Kuat VIPs gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kuat VIPs en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Kuat VIPs.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kuat VIPs  neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.

Wij beperken, waar redelijkerwijs mogelijk, de interne toegang tot persoonsgegevens tot werknemers die de informatie nodig hebben om hun taken uit te voeren. Onbevoegde toegang tot of het onbevoegd gebruik van persoonsgegevens door een werknemer is verboden en vormt reden voor disciplinaire maatregelen.